OM RUT – AVDRAG

RochS Städ&Bygg Service RochS utför de mest prisvärda, kvalificerade och tillförlitliga städtjänster för både privatpersoner och företaget i hela Stockholms län. Kunden har förklarat sig vara i behov av RochS tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

VILLKOR

1. RochS Service förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och korrekt sätt. RochS Service skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

2. Kunden ansvarar för att andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot RochS Service personal i samband med utförandet av tjänsten.

3. Kunden skall till RochS Service utge ersättning för utförd tjänst enligt nu gällande priser. Vi fakturerar när månaden är slut alla stumkunder. Du har 10 dagar på dig att betala. Om det är en engånstädning du skulle vara redo att få fakturan i samma månaden om vi har inte kommit överens om annan. RochS Service administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Fakturan anges i två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas.

4. Avbeställningen av tjänster bör göras minst 2 dagar i förväg per telefon eller e-mail. Sker avbeställningen senare – eller om leverentören av annat skäl inte bereds möjlighet att uttföra tjänsten – debiteras hälften av avtalat prise även om tjänsten inte utförs.

5. RochS Service har 48 timmars garanti efter utförd tjänst. Om utförd tjänst ej uppfyller vad som har avtalats parterna emellan skall säljaren rätta till felet inom skälig tid, förutsatt att inte felet beror på olyckhändelse eller vanvård från köparen samt att köparen relamerat felet inom skälig till säljaren.

6. Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Om det visas att RochS Service eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak-eller personskada ersätter RochS sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar RochS skadan/felet. RochS Service ansvarar gentemot. Kund för sakskada som RochS eller dess personal vållar upp till ett belopp om 10 000 000 kr per skada. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i RochS Service företagsförsäkring. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom 48 timmar efter utförd tjänst underrätta RochS därom.

7. Detta avtal gäller för de leveranser som angives på omstående sida.

8. Tvist. I det fall tvist uppkommer ska parterna företrädesvis söka den sinsemellan. Lyckas inte detta, ska tvisten prövas av svensk domstol.